Skolepsykologens opgave er at hjælpe børn, hvis udvikling
kræver særlig støtte og hensyntagen, så de får optimale udviklingsbetingelser og undervisningstilbud.

Skønner lærere eller forældre, at skolesituationen giver anledning til alvorlig bekymring, eller at den almindelige undervisning ikke kan tilgodese elevens behov, kan
klasselæreren, via skolens leder, indstille eleven til en pædagogiskpsykologisk vurdering. 

Indstillingen skal indeholde en beskrivelse af elevens situation, ressourcer og vanskeligheder og en redegørelse for de tiltag, der hidtil har været forsøgt for at afhjælpe problemet. Forældrene skal altid være indforstået med indstillingen til PPR.

Efter at have modtaget indstillingen kontaktes forældre og lærere, hvorefter skolepsykologen iværksætter en undersøgelse for at få elevens ressourcer
og vanskeligheder belyst. På den baggrund foretages en vurdering, og der stilles forslag til, hvordan elevens vanskeligheder kan afhjælpes. Afhængig af problemstillingen kan undersøgelsen have karakter af samtaler, leg/tegning, observation, prøver etc. I nogle tilfælde kan vurderingen foretages alene ud fra beskrivelse og samtaler med lærere og forældre. I andre tilfælde kræves mere dybtgående undersøgelser, evt. med inddragelse af andre sagkyndige. Resultatet af undersøgelsen kan ud over rådgivning af elev, lærere, forældre være et forslag om støtteundervisning.

Når sagen ikke er aktuel mere, ellereleven forlader skolen, destrueres den, med mindre andet aftales.

Psykolog Mathias Højer fra Slagelse Kommune er tilknyttet Dyhrs Skole.

Hvis man har en bekymring vedrørende sit barn, skal man rette henvendelse til fag- eller klasselæreren. Eventuelt kan skolens ledelse også inddrages. Derefter kontakter skolen PPR efter behov.