Det eksterne tilsyn  

Skolens tilsynsførende er Ninna Vestergaard Braüner,
tlf. 6130 7156, e-mail: nivebr@hotmail.com


Regler for det eksterne tilsyn

Den tilsynsførende vælges med henvisning til gældende bekendtgørelse BEK nr. 1653 af 19/12/2012

Den tilsynsførende skal vurdere om skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. 

 

Praktisk gennemførelse af tilsynet ved Dyhrs Skole

Valg af tilsynsførende på generalforsamlingen i henhold til ovenstående.

Den tilsynsførende har samtale med skolens leder 1 til 2 gange om året, hvor følgende gennemgås:
• Materiale om planlægningen og gennemførelsen af undervisningen (herunder læseplaner og årsplaner)
• Elevopgaver
• Karakterprotokoller eller lignende
• Udtalelser og vurderinger fra pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR)
• Korrespondance med offentlige myndigheder om elever og undervisning

Den tilsynsførende har samtale med lærere og overværer undervisningen.

Tilsynserklæringen lægges ud på skolens hjemmeside.

 

Den tilsynsførende kan altså forlange at få alle de oplysninger, den tilsynsførende skønner er nødvendige, for at kunne udføre tilsynet.

§ 9 d. stk. 4: "Den eller de tilsynsførende afgiver hvert år en skriftlig tilsynserklæring til forældrekredsen og skolens bestyrelse om tilsynet efter § 9a stk. 1. Skønner den tilsynsførende, at standpunktet ikke står mål med, hvad der almindeligvis opnås i folkeskolen, fastsættes en frist på mindst 3 måneder til forbedring af forholdene. Finder den tilsynsførende stadig undervisningen mangelfuld, indberettes det efter høring af forældrekredsen og skolens bestyrelse til kommunalbestyrelserne i elevernes bopælskommuner."

Seneste tilsynserklæring kan læses her