Regler for det eksterne tilsyn  

Skolens tilsynsførende er Ninna Vestergaard Braüner,
tlf. 6130 7156, e-mail: nivebr@hotmail.com


Regler for det eksterne tilsyn

"Forældrekredsen enten vælger for højst 4 år en eller flere personer til at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk, historie/samfundsfag og naturvidenskabelige fag, samt med at undervisningssproget er dansk - eller anmoder kommunalbestyrelsen i skolekommunen om at varetage dette tilsyn. Den tilsynsførende må ikke tilhøre forældrekredsen, være medlem af bestyrelsen, være ansat på skolen eller være gift eller nært beslægtet med disse personer. Skolen skal orientere kommunalbestyrelsen og Undervisningsministeriet om, hvem der er valgt til at føre tilsyn." (§ 9 stk. 2 i lov om friskoler og private grundskoler, Undervisningsministeriet).

 

Praktisk gennemførelse af tilsynet ved Dyhrs Skole:

Valg af tilsynsførende på generalforsamlingen i henhold til ovenstående.


Den tilsynsførende har samtale med skolens leder 1 til 2 gange om året, hvor følgende gennemgås:
• Materiale om planlægningen og gennemførelsen af undervisningen (herunder læseplaner og årsplaner).
• Elevopgaver.
• Karakterprotokoller eller lignende.
• Udtalelser og vurderinger fra pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR).
• Korrespondance med offentlige myndigheder om elever og undervisning.
• Evt. samtale med faglærer - efter aftale med skolelederen.
• Evt. overværelse af undervisningen - efter aftale med skolelederen.

Tilsynsrapport udleveres til forældrekredsen.

Tilsynsrapporten lægges ud på skolens hjemmeside.


Den tilsynsførende kan altså forlange at få alle de oplysninger, den tilsynsførende skønner er nødvendige, for at kunne udføre tilsynet. Den tilsynsførende underskriver en erklæring, når tilsynet er udført. (Se bilag)

§ 9 stk. 4: "Den tilsynsførende, herunder kommunalbestyrelsen, afgiver hvert år en erklæring til forældrekredsen og skolens bestyrelse om elevernes standpunkt i de fag, der er nævnt i stk. 2. Skønner den tilsynsførende, at standpunktet ikke står mål med, hvad der almindeligvis opnås i folkeskolen, fastsættes en frist på mindst 3 måneder til forbedring af forholdene. Finder den tilsynsførende stadig undervisningen mangelfuld, indberettes det efter høring af forældrekredsen og skolens bestyrelse til kommunalbestyrelserne i elevernes bopælskommuner."

Seneste tilsynsrapport kan læses her