Skolens elevråd er dannet af to repræsentanter fra hver af klasserne på 2.-10. årgang. Elevrådets opgave er sammen med en lærerrepræsentant at varetage elevernes interesser på skolen, og det har repræsentanter siddende i skolens sikkerheds- og samarbejdsudvalg, når der behandles sager, der vedrører elevernes arbejdsmiljø.

Elevrådsformanden og næstformanden holder jævnligt møder med skolelederen, hvor elevrådets synspunkter bliver fremlagt
og debatteret. Elevrådet har en lærerrepræsentant til stede ved alle møder, der påser, at møderne foregår efter vedtægterne, og som
hjælper eleverne, hvor det måtte være nødvendigt.

Elevrådet er bl.a. kommet med forslag til valgfagsordning, indeordning, sortiment og salg i skoleboden, tværfaglige emner i  ndervisningen, indretning af skolegård m.m.