Skolen har et elevråd med to repræsentanter for hver klasse fra 2.-9. årgang. For at fremme elevrådets arbejde er der en kontaktlærer tilknyttet rådet.

I starten af skoleåret vælger hver klasse to repræsentanter til elevrådet. Disse varetager klassens interesser på skolen og formidler informationer om skolen til klassen.

På skoleårets første møde vælges af og blandt elevrådets medlemmer en formand og næstformand, som varetager dialogen med skolens ledelse i forlængelse af det enkelte elevrådsmøde og oftere, hvis der er behov. På sådanne møder med ledelsen fremsættes ønsker til f.eks. muligheder i frikvarterer eller mere overordnede forhold, der vedrører skolens elever.

Formanden deltager i undersøgelse af Elevernes Undervisningsmiljø og er med til at udarbejde handleplan til denne.

Elevrådet afholder normalt 6 elevrådsmøder om året, der indkaldes med dagsorden og afholdes i skoletiden.

I særlige situationer kan dele af elevrådet indkaldes til møder sammen med formanden og næstformanden. Dette er f.eks. sket i forbindelse med etableringen af skolegård forbeholdt udskolingseleverne, hvor elevrådets repræsentanter fra 6.-9. årgang har været en del af en arbejdsgruppe.

Formanden og næstformanden har sæde i skolens samarbejdsudvalg.

Skolen har afsat midler til elevrådet og dets arbejde.