Vi har fokus på læring og trivsel


Dyhrs Skole har et stærkt værdigrundlag, der er forankret i skolens formålsparagraf.

Dyhrs Skoles medarbejdere er ambitiøse på elevernes vegne, og vi har høje forventninger til elevernes læring og udbytte af undervisningen.

Et så klart fokus på læring indebærer et lige så klart fokus på den enkelte elevs trivsel. God trivsel er en afgørende forudsætning for et optimalt læringsmiljø, og det er derfor afgørende for os at give eleverne de bedste og mest trygge rammer, så de kan udnytte deres evner og interesser optimalt.

Respekt for andre mennesker er en bærende værdi på skolen, og gennem hele skoleforløbet bibringer vi eleverne, at alle mennesker har ret til at kunne udfolde sig frit i fællesskabet, at man respekterer og lytter til andres meninger og viser hensynsfuldhed og hjælpsomhed.

Gennem skolens lange historie har vi skabt et trygt og rart miljø for vores elever, og vi oplever i trivselsundersøgelser en meget høj grad af tilfredshed hos vore elever og kun sjældent elever, der oplever mobning.

Dette gode klima - hvor eleverne trives og kan udvikle sig fagligt, personligt og socialt - ønsker vi at bevare, og vi har et bestandigt fokus på indsatser, der fremmer trivslen på skolen.


Trivselsfremmende indsatser:

Skolen

 • Skolens menneskesyn og klare værdier skaber gode rammer for høj trivsel blandt vore elever.
 • Vores skarpe fokus på elevernes faglige, personlige og sociale udvikling er en væsentlig årsag til god trivsel.
 • Få uger efter optagelse af en elev i 1.- 9. klasse følger skolen op på, hvordan familien har oplevet modtagelsen på skolen.
 • Skolen investerer gennem hele skoleforløbet mange ressourcer på elevernes dannelse.
 • Skolen har målrettede krav til eleverne både fagligt og socialt og leverer en grundig, skriftlig evaluering til hjemmet 3 gange årligt.
 • Skolen reagerer ved bekymrende fravær.
 • Med enkle og klare rammer og regler for opførsel og samvær gør vi det let for eleverne at agere under skolens værdier.
 • Tydelige voksne afklarer adfærdsmæssige udfordringer, og der er i alle frikvarterer gårdvagter, der kan hjælpe.
 • En tydelig skoleledelse understøtter, at eleverne agerer inden for skolens værdier og rammer.
 • Vi starter morgenen med morgensang, hvor hele skolen er samlet i fællesskabet om beskeder og sangen.
 • Skolen har legepatruljer, der består af elever på mellemtrinnet, der igangsætter lege i skolegården i spisefrikvarteret.
 • Skolen har en mediepolitik, der blandt andet omhandler ”Netetikette”.

Undervisningen

 • I 0. klasse er pædagoger med i undervisningen i 12 ugentlige lektioner i hele skoleåret, og frem til efterårsferien i 5 ugentlige lektioner i 1. klasse.
 • I 0.klasse arbejdes der med social opmærksomhed, som et af de 6 kompetenceområder.
 • 1. årgang har et særligt fag, Ugletimen, der omsætter skolens formålsparagraf om respekt, hensynsfuldhed og hjælpsomhed til praktiske eksempler i dagligdagen.
 • 5. årgang har hvert år besøg af SSP, der fortæller om fornuftig og ansvarlig adfærd på nettet.
 • Undervisningen på tværs af årgange giver kendskab til hinanden og skaber tryghed ud over egen klasse.
 • På lejrskoler, ekskursioner m.m. oplever eleverne hinanden under anderledes samværsformer, hvilket fremmer venskaber.

Klasserne

 • Hvert år udarbejder kernelærerne en social målsætning for hver klasse for det kommende skoleår.
 • Klassen udarbejder spilleregler for, hvordan man skal være sammen, så det er rart for alle at være en del af klassen.
 • Klassens lærergruppe har fastlagte møder med fokus på læring og trivsel.
 • 0. klasse har fastlagte ugentlige møder mellem SFO pædagog og klasselærer med fokus på trivsel.
 • 1.-3. klasse har fastlagte, månedlige møder mellem SFO pædagoger og klasselærere med fokus på trivsel.
 • Trivselsundersøgelse udarbejdes kontinuerligt i samarbejde med elevrådet. Undersøgelsen omfatter 2.-10. klasse.

SFO

 • Læreplaner i SFO har fokus på skolens værdier.
 • SFO laver særskilt trivselsundersøgelse hvert år.
 • I SFO laves sociogram for hver klasse hvert år for at sikre et godt socialt klima.

Forældrene

 • Forældre og elever gøres bekendt med skolens værdier ved optagelsessamtaler og/eller ved orienteringsmøder forud for optagelse.
 • Forældre og elever kender og bekender sig dermed til skolens værdier, når deres barn optages.
 • Vores tætte og tillidsfulde skole-hjem-samarbejde er et væsentligt bidrag til den gode trivsel.
 • Forældrerådene understøtter arbejdet med klassens trivsel ved at arrangere min. 2 sociale arrangementer om året.
 • I de yngre klasser er SFO pædagogerne i daglig dialog med forældrene.

HVIS mobbetilfælde konstateres, håndteres det effektivt.

Mobning anses som brud på skolens værdier og formålsparagraf.

Ingen skoler kan sige sig fri fra mobning, men også på dette område har Dyhrs Skole en klar holdning: Vi accepterer ikke mobning, uanset hvor eller hvordan den kommer til udtryk.

I erkendelse af at mobning kan finde sted, har vi udarbejdet følgende antimobbestrategi: Antimobbestrategi