Skolepenge udgør i skoleåret 2021/22:

0. - 2. klasse    kr. 1.090,- pr. mdr. i 12 mdr.
3. - 4. klasse    kr. 1.130,- pr. mdr. i 12 mdr.
5. - 7. klasse    kr. 1.150,- pr. mdr. i 12 mdr.
8. - 10. klasse  kr. 1.220,- pr. mdr. i 12 mdr.

Ifølge lov om Frie Grundskoler yder staten tilskud til driften af Dyhrs Skole, og forældrene betaler en mindre del.

Skolepenge forfalder til betaling hver måned. Første gang i august, og derefter den 1. i hver måned, juli medregnet. I skolepenge indbefattes bøger, hæfter, materialer til sløjd, håndarbejde m.m.

Eleverne skal medbringe relevante ordbøger, lommeregner samt egen PC fra 4. - 10. klasse. 

På Dyhrs Skole ydes der forældremoderationer, således at der for samboende biologiske/adopterede søskende og halvsøskende betales 50 % for 3. barn og 25 % for 4. barn. Skolepengesatserne pristalsreguleres hvert år. Der betales kr. 500,- i indskrivningsgebyr.

Opkrævning af skolepenge og betaling for SFO foregår via betalingsservice. Forudbetaling af skolepenge for et helt eller halvt skoleår modtages gerne. 

Udmeldelse skal ske med fuld måneds varsel. Der betales altså for den måned, hvori udmeldelsen sker samt for den følgende. Udmeldelse for kortere tid, f.eks. i sommer månederne, modtages ikke. 

Da skoleåret går fra d. 1. august til 31. juli modtages aldrig udmeldelse til udgangen af juni. Elever, der dimitteres i juni, skal som andre elever betale for juli måned. 


Fripladser

Skolen råder over midler til uddeling af fripladser og kan derfor i begrænset omfang tildele hel eller delvis friplads. Friplads tildeles for et år ad gangen. Ansøgning herom skal være indgivet inden den 4. juni. Skolen informerer alle forældre i maj måned om fripladsordningen, hvorefter ansøgningsskema fås på skolens kontor. Ansøgning om hel- eller delvis friplads kan ske på skolens kontor.

Lejrskoler

For skoleåret 2021/22 er den vejledende pris for deltagelse i de obligatoriske lejrskoler: 
4. - eller 5. klasse kr. 500,-
8. klasse kr. 1.800,-
10. klasse kr. 2.500,-