Alle elever, der søger optagelse til ledige pladser på Dyhrs Skole, kommer sammen med deres forældre til en optagelsessamtale med skolelederen eller viceskolelederen.

Ved denne samtale drøftes elevens situation og bevæggrunde til at søge netop Dyhrs Skole, samt elevens personlighed, faglighed og adfærd.

Ikke kun eleven skal beslutte, om denne vil Dyhrs Skole. Forældrene skal også ville skolen, ligesom skolen omvendt ønsker at være sikker på, at eleven passer til skolen og til den pågældende klasse.

Derfor gives under samtalen en grundig information om Dyhrs Skole, om skolens idegrundlag, forventninger til elevadfærd, høje faglige niveau, krav om fagligt og socialt engagement m.m., ligesom de gensidige voksenforventninger afdækkes.

Det er vigtigt for elevens og klassens trivsel, at valget af Dyhrs Skole er truffet på det rigtige grundlag.


0. klasse

Forud for optagelse i 0. klasse på Dyhrs Skole mødes børnene flere gange med skolens børnehaveklasseledere, pædagoger og den pædagogiske afdelingsleder.

Her leges små lege, fortælles historier, tegnes og fortælles, mens børnehaveklasselederne vurderer, om der er kompetencer og færdigheder, som de kommende elever skal træne inden skolestarten i august.

Børnehaveklasselederne fordeler i samarbejde med skolens ledelse elever i de 3 kommende 0. klasser, så klassedannelsen er klar til sommerferien. 

Forældre er velkomne til at ønske, hvem deres barn skal gå i klasse med. Der kan dog være forskel på, om en kammerat både er god at lege med og god for indlæringen. Begge dele indgår i børnehaveklasseledernes vurdering, så klasserne dannes bedst muligt. 

 

Venteliste

Elever optages i den rækkefølge, de er opført på skolens venteliste – dog under hensyntagen til, at skolen søger balance mellem antallet af piger og drenge i klasserne, ligesom børn med søskende på skolen har fortrinsret. Dette er gældende for biologiske/adopterede søskende og samboende halvsøskende. Plejebørn i familier, der har børn gående på Dyhrs Skole, vil opnå fortrinsret. 

Skoleledelsen kan afvise at optage et barn, hvis det vurderes, at barnets adfærd og personlighed ikke passer i klassen eller til skolen, eller hvis der er faglige, fysiske eller psykiske problemer, som skolen ikke er gearet til at klare.

Klik her for at gå til ventelistetilmelding

 

De første dage

Når en elev er optaget på Dyhrs Skole, møder eleven første dag på skolens kontor, hvor en af klassens lærer tager imod og følge eleven op i klasselokalet. Her vil klassen have udpeget en kammerat, der guider eleven, når klassen eksempelvis skal til morgensang, på skolens Studiecenter, til faglokaler m.m.

Både skolens lærere og klassens elever vil gøre deres yderste for at tage godt imod en ny elev og sikre, at denne føler sig velkommen og godt tilpas.